Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Ajdukiewicz Adam Józef

Data ostatniej modyfikacji:
28-11-2016
Część naukowa
NazwiskoAjdukiewicz
Imię / ImionaAdam Józef
PseudonimBrzechwa
Data urodzenia20-III-1894
Miejsce urodzenia (przynależy)Komorniki (pow. Wieliczka)
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor. piechoty
PrzydziałCBW DW NKN, 4.pp LP
Imię matkiJulia (z d. Fink
Imię ojcaKazimierz Józef Teofil
Zawód
Stankawaler
Wyznanierzymskokatolickie
SygnaturaAkta personalne w CAW - AP 9796, AP 91 72, AP 1969; Roczniki oficerskie. 1928, 1932; W.Bartosz, Brzechwa-Ajdukiewicz Adam, w: Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t.4, Kraków 1999, s.22; M. Przeniosło, Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915 -1916, (2007). H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918, t.III, Lwów 1939; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.I, A-F; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyPrzed wybuchem I wojny światowej studiował na Politechnice Lwowskiej będąc jednocześnie członkiem skautingu i „Sokoła”. Uczył się w III Gimnazjum we Lwowie, po maturze rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Wodnej w Politechnice Lwowskiej. Przez 3 lata studiował także w Akademii Rolniczej w Dublanach. Był drużynowym V Lwowskiej Drużyny Skautowej im. Króla W.Jagiełły i członkiem "Sokoła" Macierzy. Ukończył kurs podoficerski i oficerski organizacji. Po wybuchu wojny wstąpił do Legionu Wschodniego i wymaszerował z nim 29 VIII ze Lwowa w kierunku Krakowa. Po rozwiązaniu formacji w Mszanie Dolnej (26 IX 1914), wstąpił do Legionów, przydzielony do Baonu Uzupełniającego kpt. A.Galicy, a następnie do kompanii garnizonowej przy DW NKN. Od 28 II do 15 III 1915 r. zastępca emisariusza CBW DW NKN w Olkuszu. 3 XII 1914 oddelegowany na kurs obsługi km w Bruck. 1 I 1915 powrócił do Baonu. 5 V tego roku mianowany chor.piech., od 11 do 19 V 1915 dowodził 1.komp.I baonu 4.pp LP a od 20 V 1915 okm nr 1. w tym pułku. 20 VIII 1915 awansowany na ppor.piech. a 1 IV 1916 na por.piech. 18 VII 1917 przeniesiony do sztabu III Brygady LP, lecz juz 29 IX tego roku wcielony do armii austriackiej. Przed odzyskaniem Niepodległości był równocześnie czynny w POW. Był komendantem placówki POW w Dublanach. Od 1 XI 1918 walczył w obronie Lwowa jako komendant oddziału lotnego złożonego z "dublańczyków". Od 22 XI do 4 III 1919 był oficerem sztabu Brygady Lwowskiej. W okresie 4 III - 4 V 1919 znajdował się w sztabie 5.DP Leg., a następnie (do września 1919) Szefem O.III Operacyjnego w GO gen.W.Jędrzejowskiego. Od września 1919 do grudnia 1920 wypełniał obowiązki Szefa O.III 6.Armii WP. W tym czasie uczestniczył w kursie wojennym Szkoły Sztabu Generalnego (2 I - 17 IV 1920). Po zakończeniu konfliktu z bolszewikami studiował w WSWoj.w Warszawie (2 I - IX 1921), potem wyznaczony szefem O III DOK VI Lwów, a następnie szef Ekspozytury O II DOK VI (do 27 VIII 1924). Już 1 VII 1923 awansowany do stopnia ppłk. Po krótkim okresie w dyspozycji, został zastępca dowódcy 30.pp, od 23 X 1925 do 11 X 1926 zastępca dowódcy 40.pp., skąd przeszedł do GISZ. Od maja 1927 dio czerwca 1931 dowodził 66.pp. W.l.1931-1938 dowodził piechotą dywizyjną 28 DP, po czym wyznaczony na dowódcę 26.DP. Podczas Kampanii Wrześniowej walczył na czele dywizji m.in. w bitwie nad Bzurą. Wzięty do niewoli, spędził pozostałą część wojny w oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu przez wojska amerykańskie w dniu 29 IV 1945 wyjechał do II Korpusu gen.W Andersa we Włoszech, gdze przydzielony został do 7.DP, a następnie wyznaczony zastępcą dowódcy Jednostek WP na Środkowym Wschodzie. Po demobilizacji osiedlił się w Wlk.Brytanii, zmarł w Londynie 6 VI 1954, spoczywa na cmentarzu St.Mary's. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 3x/. Pośmiertnie awansowany do stopnia gen.bryg z dniem 1 I 1964.